Professors

Anna Jain

M.Com

annajain@rajagiriviswajyothi.org

Karthika Balachandran

MBA

karthika@rajagiriviswajyothi.org

Kevin C Varghese

MPEd, PhD (result waiting)

kevinvarghese469@gmail.com

Rosmy Roy

B.Com, MBA

royrosmy1122@gmail.com